ריפוי קבלי

חכמי הקבלה,ידעו במשך שנים רבות,כיצד להשתמש בסגולות ולחשים,כדי להבריא את גוף ונפש האדם.

הידע נלמד במשך השנים,מדור לדור ומאגד בתוכו, כמות עצומה של ידע,המצוי אף בספרי קבלה קדמונים.

בעזרת ידע זה,ניתן לעזור במגוון רחב של בעיות,כגון פוריות,מחלות קשות ועוד. לקבלת ייעוץ בנושא,

ניתן ליצור קשר, בטלפון 053-7636393.

שאל רבי את ר"י בן קרחה במה הארכת ימים, א"ל קצת בחיי א"ל רבי תורה היא וללמוד אני צריך, א"ל מימי לא הסתכלתי בדמות אדם רשע דאמר ר' יוחנן אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשע, שנאמר לולא פני יהושפט אני נושא אם אביט אליך ואם אראך ופירש"י אלישע הנביא אמר כן ליהורם עכ"ל פירש"י.

בסדר הדורות שנראה לו שהוא רבי נחוניא הגדול הנזכר במס' מגילה (דף כח ע"א) ששאלו רבי עקיבא במה הארכת ימים ואמר לו מימי לא קיבלתי מתנות ולא עמדתי על מדותי וותרן בממוני הייתי.
 
שלא לדבר בבית הכסא ובבית המרחץ אפילו דברי חול: "אמרו לו לזקן אחד במה הארכת ימים אמר להם כאשר היו אורחים בבית המרחץ ולא היו מבינים בלשוני והיו מדברים עמי בלשון עברית ואני לא דברתי מעולם בבית המרחץ ובבית הכסא ואפילו דברים של חול אע"פ שמותר והואיל ועשיתי גדר ותוספת הוסיפו לי על שנותי שם סי' תתקצ"ד (ספר חסידים).
 
ב"ן למעט מלדבר דברים בטלים פתח עינים נדרים דף כ"ב בשם מהרח"ו ונ"ל וכתב הגאון רבי חיים פאלאג"י זצ"ל בספרו קול החיים שהאוחז בפלך השתיקה יזכה לזקנה ושיבה.
 
מעשה באשה אחת שהזקינה הרבה באת לפני ר' יוסי בן חלפתא אמרה לו רבי זקנתי יותר מדאי ומעכשיו חיים של ניוול הם שאיני טועמת לא מאכל לא משתה ואני מבקשת ליפטר מן העולם א"ל במה הארכת כו"כ ימים אמרה לו למודה אני אפילו יש לי דבר חביב אני מנחת אותו ומשכמת לבית הכנסת בכל יום אמר לה מנעי עצמך מבית הכנסת שלשה ימים זה אחר זה הלכה ועשתה כן וביום השלישי חלתה ומתה לכך אמר שלמה אשרי אדם שומע לי וגו' מה כתיב אחריו כי מוצאי מצא חיים עכ"ל.
 
שאלו תלמידיו את ר' פרידא במה הארכת ימים א"ל מימי לא קדמני אדם לבית המדרש ולא ברכתי לפני כהן.
 
מצינו בגמרא מגילה כז שאלו תלמידיו את רבי זכאי במה הארכת ימים אמר להם מימי לא בטלתי קידוש היום.
 
אלו תלמידיו את רבי אלעזר בן שמוע במה הארכת ימים אמר להם מימי לא עשיתי קפנדריא בבית הכנסת ולא פסעתי על ראשי עם קודש ולא נשאתי כפי בלא ברכה.
 
הוה עובדיה דרב אדא בר אהבה כי הא דאיתמר שאלו תלמידיו את רב אדא בר אהבה במה הארכת ימים אמר להם מימי לא הקפדתי בתוך ביתי ולא צעדתי בפני מי שגדול ממני בחכמה ולא הרהרתי במבואה המטונפות ולא הלכתי ד' אמות בלא תורה ובלא תפילין ולא ישנתי בבית המדרש לא שינה קבע ולא שינת עראי ולא ששתי בהקלת חברי ולא קראתי לחברי בחפינתו ואמרי לה בחניכתו ופירש"י בהכינתו שמכנים לו בני אדם כגון שם לוי וכו'.

שאלו את רבי יוסי במה הארכת ימים אהל מימי לא עברתי על דברי חבירי יודע אני כעצמי שאיני כהן ואם יאמרו לי חבירי עלה לדוכן אני עולה ת ט ז קירח ב ועיד אמרו במס' אבחע יחי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך וכבוד חבירך כמורא רבך ומורא רבך כמורא שמים.
 
מגילה כ"ז כ"ח: שאלו תלמידיו את רבי זכאי במה הארכת ימים אמר להם מימי לא השתנתי מים בתוך ד"א של תפילה.
 
הסגולות לאריכות ימים
 
א. כשקורא פסוק ראשון של ק"ש יאריך במילת אחד וזה סגולה לאריכות ימים.
 
ב. סגולה לאריכות ימים לברך על לולב וסימנך לולב בגימ' חיים.
 
ג. מנהג הספרדים לקרוא על שם הסבא בחייו וי"א שזו סגולה לאריכות ימיח יידוע שהאור החיים הקדוש ע"ה נקרא ע"ש זקנו רבי חיים בעודנו חי יכו מוכח משוית הרשבייש הניי ךיתירה מזך שכזעתי בשם מרן ר' רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל שאדם שנכח בברית וקראו לבן על שמו כלומר ששם התינוק ושם הנוכח בברית יצאו זהים זו סגולה טובה בשבילו ויזכה לאריכות ימים והאשכנזים חוששים לזה ואינם קוראים רק ע"ש הנפטר ונותנים סימן קראו בשמותם עלי אדמות ומאן דלא קפיד לא קפדין בהדיה.
 
ד. מי שקורא לבניו ובנותיו בשמות עם תכנים טובים ובפרט שמות מהתנ"ך זו סגולה לאריכות ימים ושנים ועדיין לא ראינו סבתא ששמה ספיר ליאן פיה ליפי ולא סבא בשם סביון ברקן אריק וכדומה ומהנכתב למעלה למדנו שנלך בדרכי אבות.
 
ה. הרה"ק רבי מאיר מפרעמישלאן זי"ע ציווה לאחד שאל יחתוך מפאות ראשו כל ימיו, כי הוא סגולה לאריכות ימים.
 
והנה באמת מי שסינך את בניו להיות מלומדי התורה לא צריך לזה אלא זה בעצמותו מזכה את האב להאך ימיו וכדכתיב בפרשת האזינו דברים לב מו אמר אליהם שימו לבבכם לכל הדברים וכו' אשר תצום את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת וכו' ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה וכו' הרי מבואר דדבר זה לבד מהוה סגולה לאריכות ימים ולבטל את העונשים.

ו. סגולה לאריכות ימים שמעתי מחסידים זקנים בשם הרה"צ הקדוש רבי יעקב יצחק מלובלין זצוקלה"ה שבשעה שמקפלין תפילין של ראש כדי להניחו במטפחת יניחו באופן זה שתהיה הקשר על המעברתא ולא מתחת התיתורא והוא סגולה גדולה לאריכות ימים.
 
ז. בדגל מחנה אפרים מבאר הפסוק אשר יעשה אתם האדם וחי בהם אתם חסר וו' כתיב אותיות אמת מי שעושה את האמת ליסוד חייו ומודה על האמת והולך בדרכי אמת וחי בהם סגולה היא לאריכות ימים עכ"ל וכן כתב בשערי קדושה עמ' נ"ג המדבר שקרים ימיו מתקצרים אך הדובר אמת מאריך ימים כמו שאמרו סנהדרין צז עיי"ש וכן כתב האורחות צדיקים בשער האמת ומי שאינו מדבר אלא אמת יחיה ויאריך ימים וינצל סמך לדבר מה שאמר הפסוק וה' אלוקים אמת הוא אלוקים חיים ומלך עולם ואם לא ידבר אלא אמת ינצל כל ימי חייו וכשרואים גודל טובו שמלמד אותנו לזכות בעוה"ז איך לא נבוא לאהבתו.
 
ח. רמז נכון בתורה בטחון יום יום ורמז נכון בתורה שוב יום אחד לפני מיתתך ונמצא כל ימיו בתשובה והוא סגולה לאריכות ימים ושנים טובים.
 
ט. שו"ת ישמח ישראל סימן נ"ג למורי ורבי עטרת ראשי הרה"ג שמעון יהושע חיררי שליט"א כתב וזת"ד טוב להכין את התכריכים מחיים כדי שיהיה לנגד עיניו יום המוות ויועיל להרחיקו מן החטא ואין לחוש בכה"ג לפתיחת פה לשטן כי מטרתו לשם שמים לזכור יום המיתה ולחזור בתשובה כאמור ואע"פ שיש מפקפקים אם דבר זה מועיל לאריכות ימים מ"מ יש הרבה פוסקים שכתבו שטוב להכין התכריכים מחיים יעו"ש וע"ע בשו"ת שערי צדק מיו"ד סיוון כ"ז יעו"ש ובשו"ת ישכיל עבדי מ"מ מיו"ד סיוון ל כתב שכן המנהג בארץ ישראל לקנות קבר בחיים ואין פוצה פה ומצפצף ולא חוששים לפתיחת פה לשטן יעו"ש.
 
י. סגולה לאריכות ימים ליקח תרנגול  ערב יום הכיפורים נפרד לכ"א ואם קשה בין משום ההוצאה בין משום הטירחה ליקח כולם לשחיטה ולגרום לתור גדול וכו' לפחות יקח עבור עצמו תרנגול לחוד משום יבוא זכאי ויכפר כו' ועל שאר הזכרים דמשפחתו תרנגל שני.
 
יא. אגב ענין זה לקרוא אלטער שהוא סגולה לאריכות ימים ניתן להביא מקור לזה שקראו לאביי אביי קשישא במובא הרבה בש"ס מהדרין א ועוד ואולי מאחר שאביי היה מבית עלי שנגזר עליהם קיצור ימים לכן קראו לו בסגולה אביי קשישא.
 
יב. ענוה סגולה לאריכות ימים כתב בשבט מוסר פרק נ"ב ט נמלה מרוב קטנותה גם אם ידרוך עליה אדם ברגלו לא תמות כי ענווה הוא סגולה לאריכות ימים.
 
יג. ב"בית הלל" (לגה"ק רבי הלל מקאלמיא) כתב שאמירת פיוטים ביו"ט הינם סגולה לאריכות ימים ושנים ועיי"ע בשו"ת מנחת אלעזר ח"ק קי' י"מ ובנמוקי או"ח מה שהביא בשם הגה"ק רצ"ה מזידיטשוב זי"ע ומ"ש משמי' דהגה"ק משינאווא זי"ע שאמר על עיר אחת שלא נמצא בה זקנים כיון שהחסירו שם מלומר פיוטים וכ"כ הב"ח שבימיו התחיל גדול אחד לבטל הקרוב"ץ ונענש ר"ל ולא הוציא שנתו.
 
יד. סגולה לאריכות ימים כתב בספר חרדים בשם המרדכי דסגולת מים אחרונים מי שזהיר בהם הוא סגולה לאריכות ימים.
 
טו. החתם סופר היה מאריך מאוד בתפילתו אמר לו פעם רב גדול בתורה על ידי שכבודו מאריך בתפלה הרי הוא מבטל עצמו מלימוד תורה וכבר נאמר במשלי מסיר אזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה (ברכות כ"ח ט) השיב החתם סופר לאותו רב  על כך אישי דואג כלל שהרי כבר אמרו חז"ל המאריך בתפלה מאריכים לו ימיו ושנותיו (ברכות נ"ד) נמצא שאם אני מאריך בתפלה אזכה בעזרת ה' לאריכות ימים וכך אני אשלים את שעותי בלימוד תורה מה שאני מחסיר על ידי אריכות התפלה .
 
טז. רבי אייזיק חריף ז"ל הסביר מדוע הרב מאריך בשמונה עשרה יותר מבעל הבית הפשוט הוא אמר כי רב צריך סגולה לאריכות ימים כי הרבנות מקברת את בעליה אמרו חז"ל ואילו המאריך בתפילתו מאריכין לו ימיו ושנותיו וא"כ הארכה בתפילה היא משלימה את מה שמקצרת הרבנות.
 
יז. סגולה לאריכות ימים לומר בסוף ההלל את הפסוק ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל שלש פעמים ויכוין בשם המלאך זבדיה ויסיים ישמרני ויחייני כן יהי רצון מלפניך חיים אשר כל חי אמן.
 
כ. לאלו שנוהגין לומר בר"ח אחר גמר ההלל הפסוק ואברהם זקן וגו' שהוא סגולה לאריכות ימים בחנוכה אין לאומרו ובר"ח טבת יאמרנו אחר ההלל משום ר"ח.
 
כא. בספר רמיזי תורה מהג"ר זאב וואלף שערליפ מראווודאב ז"ל כתב סגולה לאריכות ימים שמעתי מחסידים זקנים בשם דודי זקיני שהי' דוד ממש לאמי זקנתי אם אבי הרה"צ הקדוש ר' יעקב יצחק מלובלין זצוקלה"ה שבשעה שמקפלין תפילין של ראש כדי להניחו במטפחת יניחו באופן זה שתהיה הקשר על המעברתא ולא מתחת התיתורא והוא סגולה גדולה לאריכות ימים וזכוהו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.
 
כב. ראו זה חדש הפלא ופלא אשר כתב רבינו דון יצחק אברבנאל בפירושו על הנביאים מלכים א' ו לו אבל היה אצלם שמה בבית המקדש מלאכה מפוארה והיא להתיך הזהב ולעשותו נוזל כמו שעושים את הסיד במים לטוח בו את הבתים והיה אם כן הזהב נוזל וגם היום יש אנשים יודעים לעשות הזהב נוזל ויכתבו עימו כאילו היה דיו ואחרים שעושים אותו כמים יאות לשתותו ואמרו שהוא מאריך החיים ויקראו אותו אוירו פוטאבילי' מאת ה' הייתה זאת היא נפלאת בעינינו...
 
כג. בעירובין דנ"ד כי חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפה מבואר שההצלחה היא ע"י הדיבור ולא ע"י הרהור ועיון וע"ש שהוא ג"כ סגולה יקרה לאריכות ימים ע"ש.
 
כד. דיני הרחקה תיקנו חכמינו ז"ל ואין לזלזל ולהקל בהם וכבר אמר שלמה המלך כי טובים דודיך מייל ופרשו חכמים חביבים דברי סופרים יותר מיינה של תורה שמירתם היא סגולה נפלאה לאריכות ימים ולבנים הגונים ובריאים מחובת הבעל והאשה ללמדם היטב ולקיימם כראוי ויזכו שתשרה הברכה בביתם.
 
כה. בגמרא מספרים חז"ל מעשה ברב הונא בנו של ר' יהושע בן לוי שחלה נכנס רב פפא לבקרו ולשאול בשלומו ראה רב פפא כי רב הונא הולך להסתלק מן העולם אמר הכינו לו צידה לדרך היינו תכריכין לבסוף נתרפא רב הונא היה רב פפא מתבייש לראותו אמר לו מה ראית בשמים אמר לו רב הונא נכון כך הוי היה עלי להסתלק מן העולם אמר הקב"ה היות ורב הונא לא עומד על דבריו ומעביר על מידותיו אל תדקדקו אחריו שנאמר נושא עוון ועובר על פשע למי נושא עוון למי שעובר על פשע.
 
כו. חסידים מספרים הצדיק ר' שמעון מירוסלב שזכה לאריכות ימים מופלגה אמר מעולם לא באתי בטרוניות או בקושיות ח"ו על דרכי הבורא עשיתי לעצבי חשבון הנפש משתלם לשתוק ולקבל הכל באהבה ובשמחה אחרת יאמרו בשמים חפץ אתה להבין בוא מי ד לשמים ותווכח לדעת שהכל נעשה בצדק וביושר.
 
כז. קריאת שניים מקרא ואחד תרגום בכל שבוע סגולה לאריכות ימים גמרא ברכות ח' ע"ב.
 
כח. סגולה לאריכות ימים לומר בכל יום פרק שירה יאמר רבי אלעזר כל האומר שירה בעולם הזה זוכה לאומרה בעולם הבא וניצל מיצר הרע ומדין קשה ומכל מיני מזיקים וזוכה לאריכות ימים.
 
כט. אמסור לך דבר גדול ונורא אשר דבר זה נמסר בידי מאבותי הקדושים ז"ל כי לכך קראו רז"ל חופה הוא כי אותיות ח"ה מן חופה במספר י"ג ואותיות פ"ו של חופה במספר אלקי"ם אשר י"ג פעם אלקי"ם במספר מכוון שמ"ע ישרא"ל ה' אלקינ"ו ה' אח"ד שזה הוא היחוד של מסירת נפש של כל ישראל בכל יום פעמים באהבה ואם החתן מהרהר בעמדו תחת החופה זה המחשבה אז יכופרו כל עונותיו והוא סגולה לאריכות ימים ושנים כן מסורת בידי פה אל פה מאבותי רבותינו הקדושים ז"ל לכן אני מוסר לך הדבר הזה (אוהל מועד מכתבים).
 
ל. עפ"י הזוהר הקדוש (פרשת שלח קסד ב) העלייה החשובה ביותר היא שישי שמרומזת נגד מדת יוסף והיא סגולה לאריכות ימים ולינצל מנזק וכמו שהובא במג"א סימן רפ"ב מק"ט.
 
לא. ספר אהל נפתלי (סימן רנח  דףמז סע"ב) כתב ח"ל שמעתי מפי דודי זקני ה"ר משולם מענדלסבורג ז"ל המוציא לאור שו"ת רבעו משולם איגרא ששמע מאמו היא זקנתי הצדקת שרה ע"ה בת רבנו משולם איגרא זצ"ל ששאלו אותה מה יודעת מאביה והשיבה כי שמעה מאתו לפני פטירתו שאמר שכמה פעמים בא אליו מרן הבית יוסף ז"ל לבקשו שילמד ספרו הבית יוסף והוא היה חפץ ללמדו אבל לא היה יכול מפני שהיה נראה אצלו לאיבוד זמן בי הכל היה בזכרונו כל המקורות לש"ס ופוסקים ואמר שמתחרט על שלא התאמץ לדחוק את עצמו לעשות רצון מרן הבית יוסף ז"ל וללמדו כי אז היתה זאת לו סגולה לאריכות ימים עכ"ל.
 
ונשמע מזה שאמר בי אילו היה לומד בספר בית יוסף בי אז היתה זאת לו סגולה לאריכות ימים כי לימוד ספר בית יוסף הוא סגולה לאריכות ימים וכ"כ בספר אלף כתב (ח"א סימן תס"ב) וז"ל הרב הקדוש מוהר"ר משה דוד אשכנזי ז"ל שהיה בעיר סאלשווא ואחר כך בעיר הקודש צפת ת"ו אמר להרב הקדוש רבי שמואל העליר ז"ל אב"ד צפת שמרן הבית יוסף זיע"א בחלום דיבר בו ואמר לו שירגיל עצמו להתמיד בלימוד ספרו בית יוסף ועל ידי זה יזכה לאריכות ימים ועוד אמר לרבי שמואל הנ"ל שלו עצמו לרוב טרדותיו ולפי סדרי לימודיו לא היה באפשרות לקיים רצון מרן הבית יוסף ז"ל אבל שרבי שמואל יעשה כן ואכן כן נהג ונעשה זקן ושבע ימים ושעה קודם הסתלקותו הגיד רבי שמואל לעומדים לפניו שזבה להתמיד בלימוד הבית יוסף ונעשה על ידי זה זקן בן צ"ח שנים ואמר דהיינו מה שמבקשים בתפילה במוספין דגשם וטל לחיים ולא למות שאם יפליג בזקנה יזכה לחיות במנין לחיים שהוא צ"ח שנה ולא למות יותר מזה לא יחיה כי צ"ט קרוב למספר מאה וכבר הוא באילו מת ועבר מן העולם כדתנן בקונטרס זבותא דאברהם מהרה"ק מפוריסוב זצ"ל דלימוד בדברי מרן הבית יוסף זצ"ל היא סגולה לאריכות ימים ע"ב והגאון מהרש"ם מברעזאן זצ"ל בהגהותיו לספר היקר דברי יצחק שם על הדף כתב שמעתי בי פעם אחת היה לגה"ק מוה"ר יהושע מבעלזא זיע"א חולי הקדחת רח"ל ונודע בי היה מפורסם ובדוק ומנוסה כי בבוא חולי בזה לפני מרן מהר"ש מבעלזא זיע"א והיה אומר שלא יהיה עוד חלפה הלכה לה המחלה מלימוד הספר של הבית יוסף.
 
לב. ענין סעודת ראש חודש המובאר בשו"ע (סי' תיט) וענין זה הוא עולה בגמטריה "יהי אורך ימים טובים" והוא כמנין הסימן הזה תיט אשר מבואר בו ענין סעודת ראש חודש. אומרים בשם הקדמונים שהזהיר בסעודת ראש חודש תמיד הוא סגולה לאריכות ימים ורמז לכך שהמילים סעודת ראש חודש הוא אותיות סר"ח וא"כ כשם שסרח בת אשר האריכה ימים וכמבואר ברד"ק (שמואל ב פרק כ פסוק יט) שסרח בת אשר האריכה ימים שהרי היא נמנית עם באי מצרים ונמנית עם באי הארץ והיו שנותיה אז לפחות מאתים וחמשים שנה.

סגולות לפחד

א. אומרת הגמרא (סנהדרין צד,א), מי שתקף אותו פחד פתאומי, ללא סיבה הנראית לעיין, זהו משום שמזלו רואה שהוא בסכנה. ולכן יקפוץ ממקומו ארבע אמות (2 מטר). או יקרא קריאת שמע. ואם נמצא במקום מטונף שאסור לקרוא שם קריאת שמע, יאמר לחש זה: "העז שבבית המטבחיים שמן ממני" (כלומר, אומר למלאך המוות שילך אצל העיזים ויניחנו. רש"י).
 
ב. סגולה למי שיש לו פחד, שיאמר ג' פעמים: "ה' הוֹשִׁיעָה הַמֶּלֶךְ יַעֲנֵנוּ בְיוֹם קָרְאֵנוּ". ויתפוס בידו חומש ואז יאמר פרק נ"ג בתהילים תשעה פעמים, וכאשר אומר את המילים (הנמצאות בפרק הנ"ל) "שם פחדו פחד" יקיש בידו פעמיים על החומש. ואח"כ יאמר שלש פעמים: "ה' יִסְעָדֶנּוּ עַל עֶרֶשׂ דְּוָי כָּל מִשְׁכָּבוֹ הָפַכְתָּ בְחָלְיוֹ". ויאמר ישר והפוך את הפסוק: "וִיהִי נֹעַם אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ, וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ, וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ". ויאמר: "רפאנו ה' ונרפא, הושיענו וניוושעה, כי תהילתנו אתה" (חיד"א בקונטרס כף אחת סימן י).

 

ג. שמירה לתינוקות מן הפחד, לכתוב על טס של כסף 2 שמות אלו – "קרע שטן", ולתלות על התינוק, ולא יירא מכל דבר רע, ולא משדין ומזיקין (מראה הילדים פ,ו).

 
סגולות לשלום בית

א. סגולה לשלום בית, להרתיח 4 כוסות מים, ובשעה שהמים מבעבעים יאמר הבעל/תאמר האישה: "יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותיי, כשם שמים אלו רותחים, כך תרתיח לב אשתי/בעלי לאהוב אותי". ואחרי שהמים יתקררו, ישפוך במקום שעובר בן/בת הזוג. ובשעה שידרוך על זה תכנס האהבה בלבו.

ב. סגולה להצליח בביתו החדש, ושיהיה שלום בבית, ושינצל מכל רע, להקפיד על ההלכה המחייבת להניח מול הפתח מקום שאינו מסויד בגודל אמה על אמה (48*48 ס"מ), זכר לחורבן בית המקדש.

ג. כשיש מחלוקת בין האיש והאשה ללא סיבה גלויה, סגולה טובה ובדוקה לבדוק את הכתובה שלהם אם אין שם טעות, ואם תמצא טעות ילכו לחכם שיתקן הכתובה, וישרור השלום בביתם.

ד. כשיש מריבה או מחלוקת בביתו של אדם, לא יאמרו בליל שבת את החרוז "צאתכם לשלום", ויועיל להם.

ה. סגולה לשלום בית שהאישה תתפלל בעת הדלקת הנרות בערב שבת על בעלה וילדיה שיצליחו ויזכו לאור תורה, ושיהיה שלום ואחווה בינה לבין בעלה, כיון שאותה שעה שערי שמים פתוחים לתפלה.

ו. כשיש מריבה בין בני הזוג, עליהם לבדוק את כל המזוזות שבביתם, וכתב בספר המרדכי "מובטח אני שכל בית שיש בו מזוזה כהלכתה, אין שד ומזיק יכול לשלוט בו".

ז. אם הבעל רואה מחלוקת קשה בביתו ללא סיבה ברורה, יאמר לסופר שיכתוב לו השמות האלו "מחל ולל" (היוצאים מהפסוק "משוך חסדיך ליודעיך וצדקתך לישרי לב") בכתב ספר תורה ובכשרות ויתלה עליו. והוא בדוק ומנוסה.
 
ח. סגולה לשלום בית, לפנות את קורי העכביש שבבית בכל ערב שבת קודש.
 
ט. סגולה לשלום בית, להרחקת המריבות, ולהרבות אהבה בין בני זוג, שיתנהגו בצניעות, ויתרחקו מנגיעה באיש/אשה זרה וכדומה.

י. סגולה לעורר אהבה בין בני זוג ולגרום למציאת חן בעיני בן/בת הזוג, ייקחו כוס מים או משקה אחר, ויקראו עליו 7 פעמים את הפסוק "לֵךְ אֱמֹר לָהֶם שׁוּבוּ לָכֶם אָהֳלֵיכֶם", ובכל פעם שאומר פסוק זה יכוין בשם הקדוש היוצא מראשי תיבות הפסוק הנ"ל שהוא  "לֵאֱלָ שׁלָלְ". ואחר כך ישתו שניהם, ויועיל בעזרת ה'.
 
יא. סגולה לאהבה בין בני הזוג, יקנה תפוח ומחט חדשה מהחנות לשם בני הזוג, ויצייר על התפוח עיגול במחט הנ"ל, ויכתוב בתוך העיגול "אדם וחוה", ויכתוב שם האיש תחת המילה "אדם", ושם האשה תחת המילה "חוה", ויברכו שניהם על התפוח ויאכלו, ותתרבה האהבה ביניהם.

 

סגולות נוספות:

 

א. גידול כלב בבית סגור מרחק את הזיווג

ב. על מנת לזכות באהבה של אשה, יש לחרוט את שמה על נר מחלב ולהדליק

ג. כדי לזכות באהבת הגבר יש לשרוף חתיכה מציפורן של בוהן ימין ולפזר על האוכל המוגש לו

ד. שתיית חלב חם בצוותא מגביר האהבה

ה. הרוצה לזכות בזוגיות יקפיד לקרוא את שירת החיות

ו. הדלקת נר לעילו נישמת ניצבת בת עדל מקרב הזוגיות

ז. ריבת אתרוגים מביא לזוגיות

ח. כל המביט בדם הראשות היוצא בברית מילה ינשא בשנה הבאה

ט. אכילת תור (סוג של יונה) מזרז מציאת הזיווג

י. מספר אותיות זהה בשמותיהם של הגבר והאישה - סגולה לזוגיות איתנה.
ד. כתב מרן בשולחן ערוך (ד,יט): "המקיז דם מהכתפיים, ולא נטל ידיו, מפחד ז' ימים. המגלח [המסתפר] ולא נטל ידיו, מפחד ג' ימים. הנוטל ציפורניו, ולא נטל ידיו, מפחד יום אחד ואינו יודע ממה מפחד. עד כאן. לכן ייזהר ליטול ידיו אחר הדברים האלה כדי שלא יבוא לידי פחד.

 

ה. סגולה גדולה, להישמר מחטא. שהרי כתוב בזוהר הקדוש (פרשת מקץ), מי שיש בו חטא – פוחד תמיד. ומסופר בגמרא (ברכות ס,א), על רבי ישמעאל בנו של רבי יוסי שראה את תלמידו שהיה הולך ופוחד, אמר לו: "אתה חוטא, שנאמר 'פחדו בציון חטאים'".
 
ו. סגולה להינצל מפחד, ללמוד על השולחן בשעת הסעודה. (מראה הילדים פ,ו). וכן להיזהר בברכות הנהנין, ולהיזהר להתוודות על עוונותיו. וכן לצייר שם הויה ברוך הוא נגד עיניו (ספר הרפואות אות פ).
 
ז. להינצל מפחד בלילות, יאמר פרק קכ"א בתהילים "שיר למעלות אשא עיני" (שם עמ' 379).

 

ח. וישנם עוד דברים הגורמים לאדם לפחד ואינו יודע ממה מפחד: היוצא מהשירותים ואינו רוחץ ידיו. הנוגע בנעליים או ההורג כינה, ואינו נוטל ידיו (אביעה סגולות עמ' 377).

סגולות לחלומות

א. יקפיד לקרוא ק"ש שעל המטה מתחילתה ועד סופה, עם הברכה בשם ומלכות, וזו סגולה  לחלומות טובים.

 

ב. אמרו רבותינו ז"ל (ברכות נה, ב): "כל החלומות הולכים אחר הפה". פירוש, כפי הפתרון שפותרים את החלום – כך יהיה. ולכן, המעוניין שיתקיים חלומו לטוב יספר חלומו לחברו שאוהבו, כדי שיפתרהו לטוב, וכך יהיה.

 

ג. אם חלם אדם חלום טוב, ומבשר בשורות טובות, ירשום על פנקס את פרטי החלום, היום, המקום והשעה (ספר המדות ח"ב ערך חלום אות א).

 

ד. יש להזהר שלא ישים את ידו בשעת השינה על הלב או על הירך, כדי שלא יבהילוהו חלומות רעים ח"ו (סגולות ישראל ש,מב).

 

ה. אם חלם חלום רע ח"ו, יסיח דעתו ואל יחשוב עליו כלל וכלל, ויאמר בהקיצו משנתו את הפסוק (זכריה י,ב): "וחלומות השוא ידברו" (=החלומות אין בהם ממש). וזה כלל בדוק ומנוסה: ככל מה שהאדם מקפיד ודואג על חלומות רעים שחלם, כך יותר ויותר החלומות הרעים חוזרים לבוא אליו (רפאל המלאך, אות ח, ערך חלומות).

 

ו. קודם שישכב יאמר: "אם יבוא אלי איזה חלום בלילה הזה, איני רוצה להתענות למחר, לא בשביל זה ולא בשביל דבר אחר, שיהיה מה שיהיה". זו סגולה שלא יבא לו שום דבר רע בחלום (שם אות כ"ד).

 

ז. החולם חלום ונפשו עגומה עליו [=מצטער מהחלום], ואפילו שאין בחלום משמעות לרע, ילך אצל שלשה שאוהבים אותו, ויעשו לו סדר "הטבת חלום", שהופכים את פתרון החלום לטוב (שו"ע רכ,א, ומ"ב שם).

 

ח. החולם חלום ואינו יודע אם פתרונו טוב או רע ח"ו, יאמר בלחש בשעת "ברכת כהנים" את התפילה המובאת בסידורים: "רבונו של עולם, אני שלך וחלומותי שלך וכו", ויסיים את תפילתו יחד עם סיום ברכת הכהנים, כדי שעניית "אמן" על ידי העם על הברכת כהנים תחול גם על בקשתו (שו"ע קל,א).

 

ט. מי שחלם חלום רע שצריך להתענות עליו, והוא מן האנשים המקפידים על חלומות רעים, אבל קשה עליו התענית, יעשה "הטבת חלום". וגם יעשה "כפרות" על ידי תרנגול או תרנגולת לכפרה, כדרך שעושים בערב יום כיפור, ואת התרנגולים יחלק אח"כ לעניים. וחוץ מזה יתן 160 מטבעות (גימטריא "צלם") לחכם היודע לעשות "פדיון נפש", ועי"ז בעזרת השם יתהפך לו לטובה (רפאל המלאך, אות ח, ערך חלומות).

 

י. ילמד בספר הקדוש "תנא דבי אליהו", ויזכה שיהיו חלומותיו מיושבים ואמיתיים, בדוק ומנוסה. וסגולה זו מועילה גם לעזור לאדם שלא יכשל בעוון הידוע (פגם הברית), וישכב ותערב שנתו.

 

יא. סגולה נפלאה למי שיש לו איזה חולי, או צרה, או שחלם חלום לא טוב, שימכור אותו החולי או הצרה או החלום הנ"ל לאיזה גוי, והיא סגולה נפלאה ובדוקה, והעידו גדולי עולם שראו שסגולה זו נתקיימה (סגולות ישראל מערכת ח' אותיות א,נ).

 

יב. סגולה לאדם שראה חלום ומצטער בגלל זה, שיעשה קצת מעניין החלום, ובזה יתבטל החלום (בשם החת"ס זצ"ל).

סגולות כלליות

א. סגולה בדוקה ומנוסה מאנשים רבים, לומר "נשמת כל חי". קבל על עצמך בלי נדר אבל בקבלה גמורה, שכאשר בקשתך תתגשם תאמר שבח והודאה לה' באמירת "נשמת כל חי". (שבח "נשמת כל חי" מופיע בסידורים בתוך תפילת שחרית של שבת). כתוב את קבלה זו, לדוגמא: "אני פלוני/ת מקבל/ת על עצמי בלי נדר אבל בקבלה גמורה, שכאשר אזכה לזיווג הגון בקרוב אומר לך ה'  שבח "נשמת כל חי". חתימה". לחיזוק הסגולה קבל איזה קבלה טובה, כגון:  לשון הרע, קבלת שבת מוקדם, וכדומה. רצוי להוסיף בקבלה, שתאמר/י שבח זה בפני 10. (ישנם המוסיפים לקבל על עצמם שכאשר תבא הישועה הם יעשו סעודה ביום שלישי בשבוע לכבוד הנביא הושע בן בארי ז"ל).

 

ב. סגולה ללידה קלה, יניח בשעת הלידה תפוח על ראשה של היולדת, ויאמר: "תַּחַת הַתַּפּוּחַ עֹורַרְתִּיךָ".

 

ג. סגולה לאישה שאינה מרגישה את העובר שברחמה, תיקח שקדים לא קלויים ותטחן אותם הדק היטב עם הרבה סוכר, ותאכל מהם כף אחת בכל 5 דקות, ובעזרת ה' יתעורר העובר ויַרְאֶה חיותו.

 

ד. סגולה לדלת שנתקעה והמנעול לא נפתח, יגיד "יוכבד אֶם משה רבינו" 7 פעמים, ויפתח המנעול.

 

ה. סגולה נפלאה ביום ההילולא של המקובל רבי יעקב חיים ישראל רפאל בן רבי יצחק ושרה אלפייה זצ"ל, שהיה גדול בתורת הנגלה והנסתר, ונודע כמופלג בקדושה ובטהרה, ונפטר ביום כ"ג שבט, כל מי שיקרא "פתח אליהו" לעילוי נשמתו, ויבקש את בקשתו [רק בקשה אחת], הצדיק יעתיר עבורו ותפלתו לא תשוב ריקם, כפי שהבטיח, וזה בדוק ומנוסה.

סגולות לעצבות

א. סגולה בדוקה ומנוסה להסרת העצבות, יקפוץ על רגל אחת ויאמר קוקוריקו בפה מלא, שבע פעמים, סמוך לעלות השחר. ויזהר מאוד לבל יצא מדעתו (מפי השמועה).

 

ב. סגולה להסרת הדאגות, יאמר מיד אחר ברכות השחר בלי הפסק כלל בשום דיבור, 3 פעמים: "מיכאל הכהן הגדול שר ואפוטרופוס של ישראל".

 

ג. צימוקים שחורים מסירים הדאגה והמרה השחורה. (אביעה סגולות עמוד 92 בשם "מרפא הבושם").

 

ד. הסגולה הטובה ביותר להשגת השמחה ולהסרת הדאגות, היא על ידי חיזוק האמונה והביטחון בהשם יתברך, והידיעה הברורה שכל מה שעובר על האדם זה מהשם יתברך, ואך ורק לטובת האדם. גם מחקר של המחלקה לפסיכיאטריה בבית הספר לרפואה הארוורד קבע, כי העמקת האמונה והביטחון בה', ולימוד ספר "חובת הלבבות" שער הביטחון, מורידים את מפלס החרדות והדיכאון בקרב מטופלים.

 

ה. סגולה לשמחה, ישתה משקה חם, או יאכל פת חמה, או יתרחץ במים חמים במוצאי שבת, וזה כוונת חז"ל "חמין במוצאי שבת מלוגמא [תרופה]", כוונתם שזו רפואה להסרת העצבות. וכדאי שיאמר בפיו בעת עשיית הסגולה הנ"ל "חמין במוצאי שבת מלוגמא". (סגולות ישראל).


ו. סגולה להסרת העצבות היא אכילת תמרים. (גמ' כתובות י' סוף ע"ב).


ז. אכילת דבר בצבע אדום, מגרשת את הדאגה והעצבות. (בשם הגר"ח פלאג'י זצ"ל).

סגולות בין אדם לחברו

 

א. סגולה אמיתית להינצל מכל אויב ומשטין ופגע רע, וגם תהיה אימתו מוטלת על הבריות כל היום, לומר תיכף אחר ברכות השחר 3 פעמים פסוק זה (דברים י"א, כ"ה): "לֹא יִתְיַצֵּב אִישׁ בִּפְנֵיכֶם, פַּחְדְּכֶם וּמוֹרַאֲכֶם יִתֵּן ה' אֱלֹהֵיכֶם עַל פְּנֵי כָל הָאָרֶץ אֲשֶׁר תִּדְרְכוּ בָהּ כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר לָכֶם" (סגולות ישראל א,לו).

 

ב. סגולה לאהבה או להפוך את האויב לאוהב, יאמר בפני חברו שבע פעמים בנשימה אחת את השם אוריא"ל או נוריא"ל, ויתהפך לאוהב (סגולות ישראל א, ח"י).

 

ג. סגולה לקיום האהבה בין אדם לחברו, שיהיה שגור בפיו קריאת מזמור קל"ג בתהלים (שמוש תהלים פרק קל"ג).

 

ד. אם פגעת באויבך, ואתה יודע שהוא רוצה להרע לך, אמור כנגדו שבע פעמים את השם אוריא"ל, ואח"כ תאמר: "ה'! הצילני מאויבי". ולא יוכל להרע לך, בעזרת ה' (האח נפשנו ערך אויב אות ט').

 

ה. סגולה  לכבוש את האויב, יאמר שבע פעמים את שם אמו של אברהם אבינו ע"ה "אמתלאי בת כרנבו", ושם אמו של המן הרשע "אמתלאי בת ערבתא".

 

ו. סגולה להפוך את האויב לאוהב, קודם זריחת החמה ילך לצד מזרח, ובשעה שעולה השמש, יאמר: "אני חייב ליתן לך שלום מאת השם יתברך, שברא אותי ואותך. שליח תהיי לפלוני בן פלונית, שיאהבני ויעשה רצוני. וכאשר תחמם השמש הרים וגבעות, כן תחמם דמו ונפשו ומראהו, לאהבתי". ותאמר כן תשע פעמים רצופות (סגולות ישראל א,מב).

 

ז. סגולה לכבוש האויב, יאמר מול האויב שלש פעמים, ישר והפוך, את הפסוק (בראשית יט,יא): "וְאֶת הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר פֶּתַח הַבַּיִת הִכּוּ בַּסַּנְוֵרִים מִקָּטֹן וְעַד גָּדוֹל וַיִּלְאוּ לִמְצֹא הַפָּתַח". ואח"כ יאמר פעם אחת את הפסוק (שמות טו,טז): "תִּפֹּל עֲלֵיהֶם אֵימָתָה וָפַחַד בִּגְדֹל זְרוֹעֲךָ יִדְּמוּ כָּאָבֶן, עַד יַעֲבֹר עַמְּךָ ה', עַד יַעֲבֹר עַם זוּ קָנִיתָ". והוא בדוק ומנוסה (רפואה וחיים מירושלים מערכת אויב).

 

ח. סגולה לכבוש את האויב, יכתוב שם האויב ישר והפוך, וישים אותו תחת מנעליו, וינצחנו תיכף ומיד (האח נפשנו ערך אויב אות ד).

סגולות נגד עין הרע

 

א. לפני צאתו לעסקיו, יאמר בבקר ליד המזוזה: "בֵּן פֹּרָת יוֹסֵף בֵּן פֹּרָת עֲלֵי עָיִן בָּנוֹת צָעֲדָה עֲלֵי שׁוּר". ואח"כ יאמר הפסוק מהסוף להתחלה: "שור עלי צעדה בנות, עין עלי פורת בן, יוסף פורת בן" (לשון חכמים).

 

ב. האות ה' מסוגלת לביטול עין הרע, ולכן נוהגים רבים לומר "חמישה" (חמסה) כדי להינצל מעין הרע. (בן איש חי, דרושים, פרשת וישלח, בשם החיד"א). ולכן נוהגים לעשות צורת פס יד בעלת חמש אצבעות, ויש שכותבים עליה שדי, ומניחים אותה על גבי תינוקות. או לחקוק אות ה' על טס של כסף או נחושת, ולהניח על צווארם של הקטנים (ספר זכירה).

 

ג. הנכנס לעיר שאין מכירים אותו, וחושש פן יעשו לו עין הרע, יאחז אגודל יד ימינו בתוך אצבעות יד שמאלו, ואגודל יד שמאלו בתוך אצבעות יד ימינו, ויאמר: "אני פלוני בן פלונית (שם אמו) מזרעו של יוסף אני בא, שאין עין הרע שולטת בו, שנאמר, בֵּן פֹּרָת יוֹסֵף בֵּן פֹּרָת עֲלֵי עָיִן בָּנוֹת צָעֲדָה עֲלֵי שׁוּר" (גמרא ברכות נ"ה ע"ב).

 

ד. הנושא עשב הנקרא "רודא" מועיל לו נגד עין הרע, ולבטל כישוף, וכשנושא עשב זה יכוון בשם קדוש "רוטא", וטוב לו. ובלשון המשנה העשב הזה נקרא "הפיגם", ומועיל גם נגד מגיפה, שהרי "הפיגם" אותיות "מגיפה" (ככר לאדן מסכת דרך ארץ זוטא פ"ו).

 

ה. סגולה בדוקה נגד עין הרע היא "אבן התכלת" –אבן שצבעה כחול או תכלת וישים אותה על הילד, או יעשה טבעת וישים בתוכה אבן שצבעה כחול או תכלת. וכן ילביש לתינוק בגד תכלת, ועי"ז לא יפגע מעין הרע (אביעה סגולות עמוד 349).
 

ו. לקרוא כל יום פרק ל"א בתהילים (שימוש תהילים פרק לא).

 

ז. אדם שחושש שמא יש עליו כישוף, או עין הרע, יקרא ליד המזוזה מזמור "יושב בסתר" (פרק צ"א בתהילים), פעם אחת ישר ופעם אחת הפוך. ובמקרים קשים, יאמר 7 פעמים ישר ופעם אחת הפוך.

סגולות למציאת אבידה

 

א. ידור סכום כסף שיקנה בו שמן למאור לכבוד רבי מאיר בעל הנס זיע"א, ומיד ימצא אבידתו. ובתנאי שלא יעבור זמן רב מעת שאבדה לו האבידה (מדרש תלפיות ענף אבידה ומציאה).

 

ב. סגולה בדוקה ומנוסה למציאת אבידה, לומר 3 פעמים את המדרש הבא (מדרש רבה בראשית נ"ג, י"ד): "אמר רבי בנימין, הכל בחזקת סומין, עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם, מן הכא ויפקח אלוהים את עיניה, ותלך ותמלא החמת". [ויש אומרים כך: אמר רבי בנימין, הכל בחזקת סומין, עד שיבוא הקדוש ברוך הוא ויפקח את עיניהם לעתיד לבא].


ג. ידליק נר ויתן צדקה לכבוד רבי מאיר בעל הנס זיע"א, ויאמר כך: "אלהא דמאיר ענני! אלהא דמאיר ענני! ותעזור לי שאמצא או שיחזירו לי במהרה את אבידתי אשר איבדתי, בזכות שנתתי סך (יזכיר הסכום) שקלים לכבוד רבי מאיר בעל הנס זכור לטוב" (רפאל המלאך ערך אבידה).

סגולות לפרנסה

 

א. כל הנוטל ידיו לסעודה בשפע ועל פי ההלכה, משמיים נותנים לו שפע מזונות ופרנסה טובה. כמו שאמר רב נחמן: "אני נוטל מלא חופני במים, ומשמיים נותנים לי מלא חופניים טובות" (שבת סב ע"ב).

 

ב. כתב בספר החינוך (מצוה תל): "כך מקובל אני מרבותי ישמרם א-ל, שכל הזהיר בברכת המזון מזונותיו מצויין לו בכבוד כל ימיו".

 

ג. סגולה לעושר, לכבד את האשה, ולקנות לה בגדים ותכשיטים וכו'. כמו שאמר רבא לבני עירו (מחוזא): "כבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו" (בבא מציעא נט ע"א).

 

ד. סגולה לפרנסה לקרא בכל יום "פרשת המן" (שמות פרק טז), מאחר שפרשה זו מלמדנו שפרנסה משמיים, וכל ההשתדלויות המיותרות שהאדם עושה לפרנסתו לא מועילות מאומה, שהרי נאמר בענין המן "וְלֹא הֶעְדִּיף הַמַּרְבֶּה וְהַמַּמְעִיט לֹא הֶחְסִיר".

 

ה. סגולה בדוקה ומנוסה לעושר, להפריש עשירית מכל הרווחים שהאדם מרוויח לצדקה, כמו שאמרו חז"ל "עשׂר בשביל שתתעשׁר", ויש רשות לאדם לנסות את השם בברכה זו כמו שכתוב "הָבִיאוּ אֶת כָּל הַמַּעֲשֵׂר... וּבְחָנוּנִי נָא בָּזֹאת... וַהֲרִיקֹתִי לָכֶם בְּרָכָה עַד בְּלִי דָי" (תענית ט ע"א).

 

ו. סגולה גדולה לפרנסה לספר בכל מוצאי שבת קדש איזה סיפור מהבעל שם טוב זצ"ל.

 

ז. סגולה לפרנסה לקיים בכל מוצאי שבת סעודת מלוה מלכה.

 

ח. כעס ומחלוקת מזיק מאד לפרנסה (ליקוטי עצות).

 

סגולות נוספות:

 

א. לטפטף 7 טיפוט מיין הבדלה לתוך כיס שמאל במכנסיים

 

ב. ביום ב' בחצות הליילה להגיד 17 פעם - דיקרנוסא

 

ג. לשתול במהלך שיחה עיסקית 3 פעמים את השם - אמנון

 

ד. בזמן הנץ החמה של יום ג' להגיד - מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך

 

ה. להקפיד שלא לנגב מים מידיו בביגדו

 

ו. להשחיז סכין בזמן הדימדומים

 

ז. מי שאינו עונה למעליביו זוכה לפרנסה עוד באותו יום

 

ח. להניח בארנק 2 עלי הדס הנושקים בקצותיהם

 

ט. הקובע עסק ליום ג' מבטיח הצלחתו

 

י. לשפוך שליש כוס מי - ים בארבע פינות החדר בטרם פגישת עסקים.

סגולות למציאת הזיווג

 

א. סגולה למי שקשה לו למצוא זיווגו שיאמר את "ברכת הלבנה" בכוונה גדולה ובמנין. וסימן לדבר "בתולה נשאת ליום הרביעי" (כתובות דף ב ע"א) ראשי תיבות "לבנה" (סגולות ישראל בהשמטות)
 

ב. סגולה למי שקשה לו למצוא את זיווגו שיאמר "שירת הים" בכוונה (ספר המדות לרבי נחמן מברסלב זצ"ל ערך חיתון).

 

ג. סגולה שיזמינו לו/לה את בת/בן זוגו ההוגנת לו/לה, לומר בסוף תפילת העמידה לפני אמירת "עושה שלום" פרק קכ"א מתהילים "אשא עיני אל ההרים". ואחר כך יאמר תפילה למציאת הזיווג (טעמי המנהגים עמוד תקעד, סגולות ישראל עמוד סג). 

 

ד. סגולה למי שקשה לו למצוא את זיווגו שירגיל את עצמו לקרות את "קרבנות הנשיאים" - במדבר פרק ז' (ספר המדות לרבי נחמן מברסלב זצ"ל ערך חיתון).

 
ה. סגולה לבחור שימצא את זיווגו, שיקנה כוס חדשה עבור מה שנוהגים לשבור כוס תחת החופה זכר לחורבן, וכן יעשה, שישבור כוס זה תחת החופה, ויועיל לו בעזרת ה'. וסגולה לבחורה, שתקנה טלית קטן עבור החתן שיהיה לה בעזרת ה', או תקנה טלית גדול לחופה (הרב בן טוב בודק המזוזות).


ו. על ידי תפלה בכח (=בכוונה) זוכה לזיווגו (ליקוטי עצות לרבי נחמן מברסלב זצ"ל ערך חיתון).
 
ז.  סגולה להתפלל ב"עמוקה" על קבר התנא הקדוש רבי יונתן בן עוזיאל זצ"ל שה' ימציא לו זיווגו בזכות התנא רבי יונתן בן עוזיאל (רבי יונתן בן עוזיאל לא נשא אשה מרוב שהיה שקוע בלימודו ולא חשש שיתגבר עליו יצרו, לכן תפילה על קברו מסוגלת למציאת הזיווג).
 
ח. על ידי פגם  הברית קשה למצוא את זיווגו (ליקוטי עצות לרבי נחמן מברסלב זצ"ל ערך חיתון).

 

ט. סגולה למי שקשה לו למצוא זיווגו, שיהיה רגיל לומר את מזמורי התהלים הללו לפחות 40 יום ברציפות: לב, לח, ע, עא, קכד (סגולות ישראל ערך זיווג).
 
י.  סגולה למציאת הזיווג לומר ארבעים יום ברציפות "שיר השירים". עוד סגולה אחרת, להרבות בצדקה להכנסת כלה (אביעה סגולות עמוד 144).

 

יא. סגולה למציאת הזיווג, להתפלל בקבר רבי יהודה בר אלעאי לזיווג, מאחר ויש שם עניין מיוחד לתפילה זו.

 

יב. בחור או בחורה שחוששים להיפגש, כתב הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שכדי למנוע פחד זה, יפתחו ספר תהילים לפני הפגישה, ויקראו מהמקום שנפתח עשרה פרקי תהילים.

סגולות לחולה

 

א. סגולה בדוקה ומנוסה לחולה מסוכן, להסיר ממנו כל חולי וכל רוח רעה, להניח דלי עם 9 קבין ( 12 ליטר) באמצע החדר, ויבואו 10 אנשים ויקיפו הדלי 7 פעמים. ובכל הקפה צריך לומר ויהי נועם וכו', פרק "יושב בסתר" כולו, ו"אנא בכח" בצורה הבאה: בהקפה הראשונה יאמרו רק הקטע הראשון, ובכל הקפה יחזרו מהתחלת "אנא בכח" ויוסיפו עוד קטע. ויש לכוין בכל קטע את הראשי תיבות של אותו הקטע, כמובא בסידורים. ואח"כ ישפכו מים אלו על החולה.

 

ב. סגולה לרפואה, לשתות מי גשמים היורדים בחודש אייר, וזו הרפואה הגדולה ביותר בעולם. (וכך נהג רבי יצחק כדורי בעצמו).

 

ג. ילד שלא מדבר, או מגמגם ח"ו, יניח אביו כל בוקר את יד ימינו על פיו, ויאמר את הפסוק: "אֲדֹנָי שְׂפָתַי תִּפְתָּח וּפִי יַגִּיד תְּהִלָּתֶךָ".

 

ד. לאישה חולה, כתב הרב מרדכי אליהו זצ"ל: "שיעשו לה כפרה על הראש כמו בערב יום הכיפורים, ורצוי בעוף, ותברך על כיסוי הדם, ולתת את העוף לעניים. ואם אי אפשר בעוף, לעשות הכפרות בכסף כנ"ל".

 

ה. עוד סגולה לחולה, לעשות פדיון נפש על ידי רב מוסמך, וכמו שהביא בספר "קונטרס היחיאלי", שהמילים "ורפא ירפא" עם הכולל  (2 המילים), בגימטרייא "פדיון נפש"  (580), ורבים ראו ישועה.

 

סגולות נוספות:

 

א. לאכול איבר של עז (את אותו איבר הפגוע)

 

ב. לשתות בכל בוקר מים שהורתחו עם עלי מרווה.

 

ג. כדי להתרפא ממחלה סופנית, יש לפגוש במשך 7 ימים בכל יום 6 אנשים חדשים

 

ד. להכין 17 פתקים עם שם המחלה ובכל יום לישרוף פתק אחד לתוך מאפרה ולטפטף עליו 5 טיפות שמן זית  ולישפוך לאסלה.

 

ה. לכאבי ראש עזים, יש להדפיס את המילה רפאל על דף ולהשרות אותו בכוס מים לילה שלם, ולשתות   במשך שלושה ימים.

 

ו. אכילת לחי צלוי של פרה, אחת לשבוע, מחזק הגוף והשרירים

 

ז. כתוב בספרים קדמונים שאמבטיה בטמפרטורה של 17 מעלות, מועילה לריפוי מחלות הלב

 

ח. קריאה באותיות הספר "תומר דבורה", מחליש את מחלת הסרטן

 

ט. סחוס של כריש, מחדש את עצמות עמוד השדרה

 

י. ריאות צלויות של תיש, מרפא מחלת האסטמה.

סגולות לזרע של קיימא

 

א. סגולה לבנים זכרים, שיאמרו האיש והאישה יחד מתוך הכתב לפני השינה "תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקב".

 

ב. סגולה לזכות בזרע של קיימא לטו בשבט, תיקח האישה אחת מבגדיה הפנימיים, ותקשור ביום ט"ו בשבט על עץ השקדים, ואחר כך תלבש בגד זה.

 

ג. סגולה לזרע של קיימא, יקח שבעה עלים משבעה עצי פרי הנותנים פירות, יתפסם בידו ויאמר: "רבונו של עולם, כשם שעצים אלו נותנים פירותיהם, כן יהי רצון מלפניך, שאני עבדך פלוני בן פלונית (יזכיר שמו ושם אימו), אזכה לפרי בטן בקרוב מאשתי פלונית בת פלונית (יזכיר שם אשתו ושם אימה), במהרה, אמן כן יהי רצון.

 

ד. סגולה להריון, שהאשה תסתכל על סכין המילה מיד לאחר החיתוך בעודו מלוכלך מדם המילה. וסגולה גדולה היא להריון.

 

ה. סגולה להרבות כוחו של האיש, שיזכה לזרע של קיימא, ישרה גרגירי חומוס במים במשך כל הלילה, וישתה המים בבוקר.

 

ו. סגולה לזרע של קיימא, יקח 12 גרגירי שעורים, ויניחם בתוך כלי ריק, במשך כל הלילה. ויתן כלי זה בתחילת הלילה בחדר שישנים בו האיש והאישה, על גבי החלון. ובבוקר, יטילו מי רגלים בתוך הכלי הריק, קודם האישה ואחר כך האיש, וישאירו השעורים בתוך המי רגלים במשך 6 שעות שלימות. לאחר מכן, יקחו השעורים מתוך הכלי ויזרעו אותם בתוך עציץ עם אדמה, ויתנו על מפתן הדלת כנגד המזוזה. וקודם שיזרעו השעורים בעציץ, יאמרו שניהם בלב נשבר: "יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, שבזכות אבותינו הקדושים: אברהם, יצחק, ויעקב, משה, אהרן, יוסף הצדיק, ודוד המלך. כשם שאנחנו זורעים את השעורים הללו באדמה, כן תפקדנו ה' בזרע של קיימא במהרה. לי פלוני בן פלונית (הבעל יזכיר שמו ושם אימו), ולי פלונית בת פלונית (והאישה תזכיר שמה ושם אימה). וכשם שפקדת את אימותינו הקדושות: שרה, רבקה, רחל, וחנה, בזרע אנשים, כן תפקדנו במהרה. אמן ואמן. וישאירו זה העציץ כנגד המזוזה במשך 30 יום רצופים, ויראו פלאות בסייעתא דשמיא. וידליקו בכל יום נר שמן זית, לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס. ויפרישו צדקה, ויאמרו שלושה פעמים "אלהא דמאיר ענני".

 

ז. אישה שנמצאת בהריון או בשמירת הריון, כתב הרב מרדכי אליהו זצ"ל: "לאכול סעודה רביעית במוצאי שבת קודש, וכן להשתדל שגם הבעל יאכל". ולאחרת בשמירת הריון כתב: "לקרוא כל יום שני פרקים ראשונים של התהילים
מילה במילה".

 

ח. אישה הסובלת ח"ו מהפלות, כתב הרב מרדכי אליהו זצ"ל: "כשהיא בהריון בעזרת ה' יתברך – תסיר מעליה כל תכשיט זהב". וכן הרב זצ"ל היה מייעץ לכל אישה שנכנסת לחדר לידה, שתסיר מעליה כל תכשיט העשוי מזהב, וזו סגולה ללידה קלה.

 

ט. סגולה ללידה קלה, כתב הרב מרדכי אליהו זצ"ל: "בעת שנכנסת לחדר לידה – לקרוא (היא או בעלה) בספר יונה".

סגולות להצלחה במשפט

 

סגולה בדוקה ומנוסה להצליח במשפט, ובכוחה לבלבל דעת השופט שיפסוק לטובתך, לומר סמוך לדיון 17 פעמים ישר והפוך (פעם אחת ישר, פעם אחת מהסוף להתחלה, וחוזר חלילה 17 פעמים) את הפסוק בתהילים (עח,ט): "בְּנֵי אֶפְרַיִם נוֹשְׁקֵי רוֹמֵי קָשֶׁת הָפְכוּ בְּיוֹם קְרָב".

 

(כתב 'יהדות נט' מציין כי אמר סגולה זו לכמה אנשים, והועילה להם מאד. לדוגמא, אחד נסע בכביש ללא רישיון, במהירות מופרזת, עם רכב שהורד מהכביש. כולם צפו לו עונש כבד. הוא עשה סגולה זו, ובשעת המשפט השופט צעק על ה...תובעת, ובסוף פסק לו קנס מגוחך של ח"י (18) שקלים בלבד!)