החזרת אהבה | קבלה מעשית, ביטול כישוף,|חלק א

על מנת שנבין כיצד מתבצע תהליך החזרת האהבה יש צורך ראשית להגדיר מהי אהבה?

האם אהבה היא חומר פיזי המוגדר על ידי צורה או מקום בוודאי שלא,אהבה היא עניין רוחני גרידא

אך עדיין לא הסברנו מהי.

התורה מתייחסת לנושא זה בהרחבה. היא לא הותירה אותו להלכי נפש ספונטניים ולמצבי רוח משתנים, אלא קבעה שקשר זה הוא בגדר חובה לכל אחד מבני עמנו, וזאת בהתאם למצות 'עשה': "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא י"ט). פירושו המעשי של צו זה הוא, שעלינו לאהוב כל אדם מישראל ולהשתדל למלא את חסרונותיו. יישום המצוה מאחד את כל בני האומה הישראלית, ויוצר ביניהם קשר חם ולבבי. כשם שכל איבר בגופנו מסייע כפי יכולתו לאיברים האחרים, כך גם בני האומה צריכים לסייע זה לזה.

איחוד גשמי בין שני אנשים אינו יוצר מיזוג מוחלט, לכן יצר הבורא את הצורך הרוחני באהבה, ושתל אותה במערכת תחושותיו של האדם. כך תתאחדנה נשמותיהם של בני הזוג לנשמה אחת, דבר שהיה נמנע, לו היה הקשר ביניהם חומרי בלבד. כאשר הם אכן אוהבים זה את זה, הבורא נעשה שותף עמהם, ומשכין את שכינתו ביניהם.

כדי שהאהבה תהיה טהורה ונעלה, חשוב שהיא תתבטא בקשר טהור, שאינו מושפע מרצון 'להשגת רווחים'. אדם שמטרת קשריו היא להשיג הישגים, אין הוא אוהב את הזולת אלא את עצמו!

הרמב"ן, רואה בקשר הרגשי של הנישואין קשר טבעי שהוטבע ברגשותיו של האדם. הוא כותב זאת על הפסוק: "על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו" (בראשית ב', כ"ד). המילים 'על כן' מלמדות, כי מחמת סיבה ברורה וידועה האדם עוזב את אביו ואמו, ודבק ברעייתו.

שורש הדבר נעוץ בתהליך יצירתה של חוה, אם כל חי. אדם הראשון, אבי האנושות, נוצר בתחילה עם חוה אשתו בגוף אחד ובנשמה אחת. לאחר מכן הפריד אותם הבורא, והם הפכו לגופים נפרדים. אולם ההפרדה לא ביטלה את השייכות הרגשית הקיימת בין חלקי גופו של האדם. אדרבה, היא אף הוסיפה לה נופך. היא הוסיפה שאיפה להימצא בקרבתו של מי שהיה "עצם מעצמיו ובשר מבשרו", ויצרה ציפייה להמשך השייכות. זיקה רגשית זו הוריש אבי האנושות לצאצאיו לאורך כל הדורות. מסיבה זו, נקשרים בני זוג זה לזה, עד כדי כך שהם עוזבים אפילו את אביהם ואת אמם. לכאורה הקשר להורים צריך להיות חזק יותר מאשר הקשר לבן הזוג. שכן ההורים השקיעו בילדיהם את מיטב שנותיהם. למרות זאת, הקשר בין בני הזוג אמיץ יותר, משום שמהותם הראשונית הינה אחת!

תחושת אהבה יכולה להיווצר גם כאשר האדם מקבל דבר שהוא מאוד נזקק לו. ואמנם, כאשר מישהו ממלא את מחסורו, הוא נקשר אליו. בקשר זה הוא חש הנאה, המכונה 'אהבה'.

צרכיו של האדם רבים ומגוונים. האחד זקוק לתחושת ביטחון, והאחר זקוק לדמות של אב או אם. יש הזקוק לבן זוג מפנק, ויש הזקוק דווקא לשותף קשוח. יש אנשים ששאפו שנים רבות להיות נשואים לבן זוג רחב אופקים, ויש שרצו לחיות במסגרת חיים המספקת רווחה כלכלית. כאשר מתמלאות הציפיות, נעלמת תחושת החסר, ונוצרת תחושה רגשית נעימה.

אם נשאל בני זוג מה קושר אותם זה לזה, ייתכן שלא ידעו להשיב תשובה ברורה. הם חשים תחושת נועם בשהותם תחת קורת גג אחת, אולם אינם מודעים לשורשי הקשר ולגורמיו.

לעתים, במשך השנים, נחלשת האהבה ההדדית ומתרופף הקשר שחיבר את בני הזוג ליחידה אחת. כאשר ינסו לבדוק מדוע ולהיכן נעלמה האהבה הגדולה שהיתה מנת חלקם בעבר, לבטח יתגלה, שכל עוד היו זקוקים זה לזה, כל עוד נתנו זה לזה, היו מאוחדים. אולם מעת שכבר לא נזקקו זה לזה, נעלם הגורם המאחד.

בחלוף השנים והשינויים העוברים על בני הזוג, מומלץ להם להאזין להערות בן זוגם ולרמזים על התקופה שחלפה. יש שהבעל אומר לרעייתו: "בעבר היית אחרת", או: "בעבר התנהגת אלי באופן שונה". ולעתים הרעיה אומרת לבעלה: "בעבר היית מרבה לדבר עמי", "בעבר היית יוצא עימי", וכדומה.

הזכרת פרטים כגון אלו משדרת חסר עכשווי. אין ספק, שכאשר קיים רצון טוב אצל כל אחד מבני הזוג, ניתן למלא חסר זה.

אך עדיין ישנם גורמים רבים היוצרים אהבה בין בני זוג ויחד עם זאת גורמים רבים שמפרידים בין בני זוג ועל כן הם זקוקים להחזרת אהבה,לעורר את התחושה שנעלמה עם השנים בחלק הבא נסביר את הגורמים לתופעה ומה ניתן לעשות על מנת להחזיר את האהבה.