פרשת בראשית|עין טובה

ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור.

אמרו רבותינו ז"ל כשהקב"ה ברא את האור ראה שאין כדאי שהרשעים ייהנו מהאור הזה, עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא וזה האור של ששת ימי בראשית, וכתב הגר"א מוילנא לרמוז זאת בפסוק הנ"ל "ויאמר אלקים יהי אור" שזה לשון עתיד (כידוע שאותיות אית"ן מורים על לשון עתיד) אבל אחר שראה שאין כדאי שהרשעים ייהנו ממנו, אמר ויהי אור ש'ויהי' זה לשון עבר ע"כ. וכמדומני שמעתי שאומרים שהקב"ה גנזו לצדיקים לעתיד לבוא, הכוונה היא לצדיקים הבאים בכל דור ודור. וידוע המעשה, באותו איש שב"כ שחטפו את בנו וניסה למצוא אך ללא הועיל ונסע לבבא סאלי ר' ישראל אבוחצירא זיע"א וביקש שיעזור לו למצוא את בנו החטוף ואמר לו הבבא סאלי שילך לבנו ר' מאיר והוא יעזור לו. מיד עמד ונסע לבנו רבי מאיר אבוחצירא זיע"א והתחיל לבכות לפניו שיעזור לו. לקח הרב דף ועט והחל לצייר את הרחוב ואת הבלוק ואת מספר הבית שהחטוף נמצא בו. ואמר לאיש שב"כ הנה הוא כאן. מיד הלך האיש הנ"ל והתקשר למשטרה המקומית של אותו אזור [והיה זה בלונדון שבאנגליה] כדי ללכת לחפשו שם וכן היה ויהי לנס ונעשה קידוש השם גדול ע"כ.ומכל זה אפשר ללמוד שאף שר' מאיר אבוחצירא לא היה באנגליה מעולם ראה את הכל דרך התורה הקדושה שהיא בעצמה קרויה אור שנאמר, כי נר מצווה ותורה אור והכל כמובן ע"י שמירת העינים באופן קפדני ביותר שרק כך אפשר לראות את האור האמיתי שבוקע מהתורה, שכידוע מין במינו אינו חוצץ ואם העינים טהורות יוכלו להסתכל באור התורה ולהבינה על בוריה ע"כ.0 צפיות